مديريت حمل و نقل و ترافيك
    مهندس میرزایی : 29 امین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت استان فارس تشکیل گردید.

    كميته حمل و نقل سوخت استان به رياست جناب آقاي مهندس رضائيان معاون محترم هماهنگي امور عمراني در تاريخ 1393/4/9 ساعت 11 صبح در دفتر ايشان برگزار و در خصوص  بررسي مشكلات  نفت گاز صنايع ‌، معادن و كشاورزي بحث و  بررسي گرديد.


    جست و جو